خانه » تازه ها » چالشهای بازخورد مناسب ماسکهای تصفیه کننده هوا

چالشهای بازخورد مناسب ماسکهای تصفیه کننده هوا

نیما-خوش-ذات-شهرواننیما خوش ذات*- شهروان؛ آخرین اولویت برای کنترل خطرهای پیرامون کار وسایل حفاظت فردی هستند و در برخی زمانها این ابزار نقش کنترل اصلی و در مواقعی نقش حفاظت پشتیبان را؛ در صورت نقص سایر کنترل کننده‌ها ایفا می‌کنند. این ابزارها به عنوان آخرین مانع بین خطر و انسان، بشدت تحت تاثیر رفتار استفاده کننده، اثربخشی وسیله، تناسب وسیله با استفاده کننده و نگه‌داشت وسیله می‌باشند.

در این میان ماسک های تصفیه و پالایش هوا به دلیل و انگیزه آسیب پذیری انسان نسبت به هوای استنشاقی و جذب سریع مواد از طریق استنشاق از اهمیت و ارزشمندی خاصی برخور دارند. شوربختانه در بسیاری از صنایع کشور به‌دلیل رعایت نکردن موارد چهارگانه بیان شده، بکارگیریبکارگیری از ماسک‌های پالایش کننده هوا فاقد اثر بخشی لازم می باشند. برای نمونه می توان به رابطه موضوع ماسک های تصفیه هوایی که برای جوشکاری های صنعتی بکارگیری می شوند اشاره داشت. به‌طور کلی ماسک های پالایش کننده ذرات جوشکاری باید قادر باشند فیوم ‌‌های گوناگون فلزی را جذب و از ورود آن‌ها به دستگاه تنفسی اپراتور جوشکاری جلوگیری کنند و این در صورتی است که در صنایع مشابه، به‌خصوص فرایند هایی که ذرات، بخاراها و گازهای تولیدی در آن ها آسیب های حاد کمتری ایجاد می‌کنند، کارگران در بهترین شرایط از ماسک های تصفیه کننده ای استفاده می‌کنند که برای فرایند کاری مورد نظر ساخته نشده‌اند در نتیجه در فرایندهایی همچون جوشکاری افزون بر اینکه فیوم های فلزی براحتی قابل استنشاق می‌شوند در طی ۸ ساعت کاری و نبود تهویه مناسب به علت وجود ماسک نامناسب، غلظت فیوم های فلزی تنفس شده نیز بیشتر می‌شود که این خطر خود، آسیب پذیری و مشکلات و دشواری های تنفسی و بیماری های مزمن ناشی از کار را افزایش می‌دهد.

افزون بر این در بسیاری از موارد به‌خصوص در صنایع بزرگ، ماسک‌های استاندارد پالایش هوا و دارای کارایی مناسب و پسندیده، تحت نظارت تهیه می‌شوند ولی به دلیل و انگیزه راحت نبودن، کارکنان از بکارگیری ماسک تصفیه هوا خودداری و یا از آن به صورت نمایشی استفاده می‌کنند. این مساله که در صنایع گوناگون به دفعات دیده می‌شود باعث می‌شود که افزون بر صرف هزینه های زیاد توسط کارفرما، بازخورد بایسته – که کاهش بیماری‌های شغلی ناشی از کار است- کمتر دیده شود. این در حالی است که با مشارکت کارکنان استفاده کننده از ماسک، در انتخاب ماسک پالایش‌کننده هوا می توان به آسانی از صرف هزینه های اضافی پیشگیری کرد.

مشکل مهم دیگری که در مورد ماسک های تصفیه کننده هوا بسیار خود‌‌نمایی می کند، استفاد از ماسک‌های تصفیه‌کننده‌ای است که کارایی خود را به دلیل نگه‌داشت نامناسب -که ناشی از عدم بازرسی‌های مناسب جهت تعویض ماسک‌های تصفیه هوا و عدم آموزش نیروی کار، جهت تشخیص زمان تعویض این ماسک‌ها می باشد- از دست داده اند.

از سوی دیگر، همچنین از رفتارهای انسانی به عنوان چالشی بسیار مهم در رابطه با بکارگیری از ماسک‌های پالایش هوا می توان نام برد که توجه چندانی به آن نمی‌شود. به‌طور کلی تنها تهیه وسایل حفاظت فردی مناسب و در اختیار قرار دادن آن‌ها کافی نیست و در کنار آن باید روش‌های گوناگونی بهره برد که این وسایل مورد پذیرش کارکنان قرار بگیرد. استفاده و بهرمندی از مد و بعد زیباشناسانه وسایل، آموزش مناسب، مشارکت کارکنان در انتخاب وسایل، به عنوان روش های ایجاد خودپنداری و پذیرش برای کارکنان از مهمترین راه‌های بکارگیری کارکنان از این وسایل می‌باشد.

* کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

کلید واژه ها: نیما خوش ذات، شهروان، محیط زیست، ماسکهای تصفیه هوا، ماسکهای پالایش هوا، آموزش نیروی کار، کنترل خطرهای پیرامون کار، وسایل حفاظت فردی، کنترل کننده‌ها، آسیب پذیری انسان، هوای استنشاقی، جوشکاری های صنعتی، غلظت فیوم های فلزی، انتخاب ماسک