خانه » تازه ها » بمناسبت روز درختکاری
بمناسبت روز درختکاری

بمناسبت روز درختکاری

 

ما از مردم خواهش میکنیم که درخت را پاس بدارند و فضای سبز را اهمّیّت بدهند. «هر ایرانی یک درخت» که گفته میشود و در زبانها هست، شعار خوبی است؛ سعی کنند در این ایّام – که ایّام درختکاری و فصل درختکاری است – هرچه میتوانند [کاشت درخت را] افزایش بدهند.

کلید واژه ها: محیط زیست، زیست بوم، روز درختکاری