خانه » زمینه » آب، هوا، خاک » ايران به الگوى برتر محیط زیستی در منطقه بدل مى شود

ايران به الگوى برتر محیط زیستی در منطقه بدل مى شود

محيط زيست خاورميانه، زيست بومف شهروان، سايت شهروان

نایب رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران گفت: ايران با کمک صاحبنظران ايرانى و تدوين پاک ترين و استانداردترين برنامه توسعه، به الگوى برتر منطقه در حوزه توسعه پايدار و محيط زيست بدل مى شود.

به گزارش خبرنگار مهر نایب رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران جايگاه متخصصان ايرانى را در جهان مطلوب ارزيابى کرد و گفت: جمهورى اسلامى ايران با کمک صاحبنظران ايرانى و تدوين پاک ترين و استانداردترين برنامه توسعه، به الگوى برتر منطقه در حوزه توسعه پايدار و محيط زيست بدل مى شود.

رضا مکنون در اين مراسم به مولفه هاى مدنظر جامعه جهانى براى بهبود حيات در کره زمين نظير فقرزدايى و توجه به تغيير اقليم اشاره کرد و اظهار داشت: جمهورى اسلامى ايران در نشست هاى بين المللى حوزه محيط زيست حضورى فعالانه دارد و در اجلاس پاريس به صورت داوطلبانه متعهد به کاهش چهار درصدى توليد گازهاى گلخانه اى تا ۲۰۲۰ و نيز کاهش۸درصدى آن تا سال ۲۰۳۰ ميلادى در صورت دريافت کمک هاى بين المللى شده است.

وى از تاکيد بر اقتصاد سبز و کم کربن در سياست هاى ابلاغى مقام معظم رهبرى و نيز برنامه ششم توسعه ياد کرد و ادامه داد: سال ۱۳۹۵ سال تغييرنگرش، کاهش سوخت فسيلى و اصلاح الگوهاى توسعه است.

مکنون ابراز اميدوارى کرد: با آغاز سال جديد ميلادى، تلاش ها برآن است تا هيچ توسعه اى بدون ارزيابى ابعاد محيط زيستى صورت نگيرد و حل و بهبود تمام مشکلات پديد آمده اين حوزه در سال هاى اخير نيز در دستور کار قرار گرفته است.

وى به عزم دولت براى حل معضلاتى همچون بحران درياچه اروميه اشاره کرد و گفت: اميد است ظرف ده سال آينده رسيدگى به وضعيت بيش از چهل درياچه، رود و تالاب در معرض خطر کشور همچون کارون، بختگان و زايده رود با موفقيت انجام شود.

کلید واژه ها: محیط زیست، خاورمیانه، رضا مکنون، الگوی برتر محیط زیستی، تالابها، زاینده رود، اقتصاد سبز، کاهش سوخت فسیلی، گازهای گلخانه ای، تغییر اقلیم، توسعه پایدار، زیست بوم

جوابی بنویسید