خانه » زمینه » آب، هوا، خاک » رونمایی و شناساندن تازه ترین نوآوری محمد قدیانی در برزن پالایش لکه های نفتی

رونمایی و شناساندن تازه ترین نوآوری محمد قدیانی در برزن پالایش لکه های نفتی

رونمایی و شناساندن تازه ترین نوآوری محمد قدیانی در برزن پالایش لکه های نفتی(Patent رونویس شده در استان هم‌بسته امریکا). نوآوری برای جداسازی آبگونه های آمیزه ناپذیر با توانایی پالایش لکه های نفتی

جدیدترین تکنولوژی ثبت شده در اداره ثبت اختراعات امریکا(USPTO) در سال ۲۰۱۷ در زمینه لکه های نفتی در پشتیبانی زیست بوم جهان