برگهای این چنار

V (18)

 

 

درختان خیابان ولیعصر عج
پروژه سرشماری و عکاسی از درختان خیابان ولیعصر عج
نام:
گر بریزد برگهای این چنار
برگ بی برگیش بخشد کردگار

فرتور از: حسن قدیانی