خانه » دیداری و شنیداری » تالار فرتورها

تالار فرتورها

یادگاری

V (42)

  یادگاری پروژه سرشماری و عکاسی از درختان خیابان ولیعصر (عج) فرتور از: حسن قدیانی بیشتر بخوانید »

چهل ستون

چهل ستون درختان خیابان ولیعصر محیط زیست شهروان حسن قدیانی

چهل ستون پروژه سرشماری و عکاسی از درختان خیابان ولیعصر (عج) فرتور از: حسن قدیانی بیشتر بخوانید »

پاچنار!

درختان خیابان ولیعصر حسن قدیانی شهروان

پروژه سرشماری و عکاسی از درختان خیابان ولیعصر عج نام فرتور: پاچنار عکاس: حسن قدیانی بیشتر بخوانید »

برگهای این چنار

V (18)

    درختان خیابان ولیعصر عج پروژه سرشماری و عکاسی از درختان خیابان ولیعصر عج نام: گر بریزد برگهای این چنار برگ بی برگیش بخشد کردگار فرتور از: حسن قدیانی بیشتر بخوانید »